Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Zasady rekrutacji

Wejście na serwisy elektronicznego naboru:
 

REKRUTACJA
do Liceum Jagiellońskiego w Toruniu na rok szkolny 2017/2018
 
Podstawa prawna
 •  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 • Zarządzenie Nr 58/2017 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej – trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Postanowienia ogólne
 • Do klas pierwszych Liceum przyjmowani są absolwenci gimnazjów w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 • Postępowanie rekrutacyjne do niżej podanych klas prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018
 
Planowane klasy pierwsze
 
 
Klasa
 
 
Języki obce
Przedmioty
realizowane w zakresie rozszerzonym
 
 
Przedmioty uzupełniające
 
Dla kogo ?
– dla przyszłych studentów:
1 A
językowo- turystyczna
I – angielski
II – niemiecki* III – nowożytny (do wyboru)**
język polski
język angielski geografia
historia
i społeczeństwo
III język nowożytny (do wyboru)**
kierunków humanistycz-
nych, filologii obcych, lingwistyki stosowanej, dziennikarstwa, turystyki, itp.
1 B
biologiczno- medyczna
I – angielski
II – niemiecki*
język angielski
biologia chemia
historia
i społeczeństwo, zastosowania matematyki,
III język nowożytny (do wyboru)**
medycyny, stomatologii,
weterynarii, kosmeto- logii, biologii, chemii, ochrony środowiska, biotechnologii, itp.
1C
społeczno- prawna
I – angielski
II – niemiecki*
język polski
język angielski jeden lub dwa przedmioty z trzech: historia, WOS, geografia
historia
i społeczeństwo lub przyroda,
III język nowożytny (do wyboru)**
prawa, administracji,
europeistyki, stosunków międzynarodowych, historii, itp.
1D
matematyczna
I – angielski
II – niemiecki*
język angielski
matematyka fizyka, informatyka
historia
i społeczeństwo,
III język nowożytny (do wyboru)**
matematyki, informatyki,
fizyki, wszystkich kierunków politechnicznych, itp.
1E
artystyczno- medialna
I – angielski
II – niemiecki*
język polski
język angielski historia
przyroda
historia sztuki, zajęcia artystyczne*** lub zajęcia medialne**** III język nowożytny (do
wyboru)**
kierunków humanis-
tycznych, artystycznych (dziennikarstwa, kulturo- znawstwa, animacji kultury, ochrony dóbr kultury itp.)
 
PUNKTACJA
 
O przyjęciu do LJ w Toruniu decyduje suma punktów uzyskana za:
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego – max. 100 punktów (1% = 0,2 pkt) - z języka obcego nowożytnego na punkty jest przeliczany tylko wynik uzyskany na poziomie podstawowym
 • Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum ( z języka polskiego oraz trzech wskazanych przez szkołę przedmiotów) - punktacja wg poniższej tabeli – max. 72 punkty.
 • Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów
 • Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

Oceny ze świadectwa przelicza się na punkty w następujący sposób:
Ocena Cel bdb db dst dop max
Liczba punktów 18 17 14 8 2 72
 
Wskazane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne przeliczane na punkty
Kl. 1A Kl. 1B Kl. 1C Kl. 1D Kl. 1E
Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski
Matematyka Matematyka Matematyka Matematyka Matematyka
J. Angielski/
J. Niemiecki
Biologia Historia J. Angielski J. Angielski
Geografia Chemia Geografia Fizyka Historia/ Geografia
 
 • Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
 • Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły
 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim;
 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 1. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 1. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 1. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 1. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 1. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim;
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 1. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 1. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 1. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1) – 4), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 
 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi:
 1. Laureaci konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjum w latach 2014/2015 – 2016/2017 wymienionych w zał. nr 2 uzyskują prawo wstępu do dowolnie wybranej szkoły ponadpodstawowej.
   
 2. W przypadku, gdy uczeń został zwolniony z egzaminu gimnazjalnego w danej części lub całości przyznaje się liczby punktów, uzależnione od ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum wg zasad określonych przez ww. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
   
 3. Dla kandydatów, którzy uzyskali w wyniku rekrutacji równą ilość punktów ustala się dodatkowe kryterium preferencji określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami.
terminarzrekrutacji2017