Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Oferta edukacyjna 2018/2019

W Liceum Jagiellońskim-KLA wszystkie przedmioty realizowane są zgodnie z Rzporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 204, z póżn. zm.)
 
Planowane klasy pierwsze
 
 
Klasa
 
 
Języki obce
Przedmioty
realizowane w zakresie rozszerzonym
 
 
Przedmioty uzupełniające
 
Dla kogo ?
– dla przyszłych studentów:
1 A
językowo- turystyczna
I – angielski
II – niemiecki* III – nowożytny (do wyboru)**
język polski
język angielski geografia
historia
i społeczeństwo
III język nowożytny (do wyboru)**
kierunków humanistycz-
nych, filologii obcych, lingwistyki stosowanej, dziennikarstwa, turystyki, itp.
1 B
biologiczno- medyczna
I – angielski
II – niemiecki*
język angielski
biologia chemia
historia
i społeczeństwo, zastosowania matematyki,
III język nowożytny (do wyboru)**
medycyny, stomatologii,
weterynarii, kosmeto- logii, biologii, chemii, ochrony środowiska, biotechnologii, itp.
1C
społeczno- prawna
I – angielski
II – niemiecki*
język polski
język angielski jeden lub dwa przedmioty z trzech: historia, WOS, geografia
historia
i społeczeństwo lub przyroda,
III język nowożytny (do wyboru)**
prawa, administracji,
europeistyki, stosunków międzynarodowych, historii, itp.
1D
matematyczna
I – angielski
II – niemiecki*
język angielski
matematyka fizyka, informatyka
historia
i społeczeństwo,
III język nowożytny (do wyboru)**
matematyki, informatyki,
fizyki, wszystkich kierunków politechnicznych, itp.
1E
artystyczno- medialna
I – angielski
II – niemiecki*
język polski
język angielski historia
przyroda
historia sztuki, zajęcia artystyczne*** lub zajęcia medialne**** III język nowożytny (do
wyboru)**
kierunków humanis-
tycznych, artystycznych (dziennikarstwa, kulturo- znawstwa, animacji kultury, ochrony dóbr kultury itp.)
 
*Język niemiecki może być realizowany jako kontynuacja lub podstawa,
*Zamiast języka niemieckiego może być realizowana nauka innego języka nowożytnego (język francuski, hiszpański, rosyjski, włoski) pod warunkiem, że  minimum 8 uczniów zadeklaruję naukę tego języka,
**Do uruchomienia grupy nauczania trzeciego języka nowożytnego jako przedmiotu uzupełniającego
wymagane jest zgłoszenie min. 8 uczniów, przy czym w jej skład mogą wchodzić uczniowie innej równoległej klasy,
***obejmują warsztaty teatralne, wokalne, emisji głosu i kultury żywego słowa (niektóre z zajęć odbywają się w ramach programu studiów pedagogicznych w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej),
****obejmują warsztaty dziennikarskie, emisji głosu i kultury żywego słowa, konwersatorium
z edukacji medialnej (niektóre z zajęć odbywają się w ramach programu studiów pedagogicznych w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej)
Uczeń każdej klasy będzie miał możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego w ramach zajęć dodatkowych.
 
Przedmioty realizowane w każdej klasie na poziomie podstawowym
 
 
 
LP
 
 
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Tyg. liczba godzin (30 tyg. nauki w r. sz.) Tyg. liczba godzin
w cyklu
 
 
Minimum wg rozporządzenia
I II III
1 Język polski 4 4 4 12 360
2 Język angielski 3 3 3 9 270
3 Język niemiecki 2 2 2 6 180
4 Wiedza o kulturze 1     1 30
5 Historia 2     2 60
6 Wiedza o społeczeństwie 1     1 30
7 Matematyka 3 3 4 10 300
8 Biologia 1     1 30
9 Geografia 1     1 30
10 Chemia 1     1 30
11 Fizyka 1     1 30
12 Podstawy Przedsiębiorczości 2     2 30
13 Informatyka 1     1 30
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3 9 270
15 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 3 90
  Zajęcia dodatkowe organizowane na podstawie innych przepisów niż rozporządzenie o ramowych planach nauczania  
16 Religia 2 2 2 6 180
17 Wychowanie do życia w rodzinie 0,5 0,5 0,5 1,5 45
 
Ramowe plany nauczania przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających w projektowanych klasach pierwszych
 
Klasa IA językowo-turystyczna
 
 
LP
 
 
Przedmioty realizowane w zakresie
Tyg. liczba godzin Tyg.  
 
Minimum wg
 
(30 tyg. nauki w r. sz.) liczba  
rozszerzonym i uzupełniające godzin rozporządzenia  
I II III  
w cyklu  
1 Język polski 1 4 3 8 240  
2 Język angielski 2 2 2 6 180  
3 Geografia   4 4 8 240  
4 III język nowożytny(do wyboru)   3 3 6 180  
5 Historia i społeczeństwo   2 2 4 120  
6 Matematyka (dodatkowo)     1 1 30  
  Razem         990  
 
Klasa 1 B biologiczno-medyczna
 
 
LP
 
 
Przedmioty realizowane w zakresie
Tyg. liczba godzin Tyg.  
 
Minimum wg
 
(30 tyg. nauki w r. sz.) liczba  
rozszerzonym i uzupełniające godzin rozporządzenia  
I II III  
w cyklu  
1 Język angielski 2 2 2 6 180  
2 Biologia   5 4 8 270  
3 Chemia   5 4 8 270  
4 Historia i społeczeństwo   2 2 4 120  
5 Matematyka (dodatkowo)     1 1 30  
  Razem         870  
 
Klasa 1C społeczno-prawna
 
 
LP
 
 
Przedmioty realizowane w zakresie
Tyg. liczba godzin Tyg.  
 
Minimum wg
 
(30 tyg. nauki w r. sz.) liczba  
rozszerzonym i uzupełniające godzin rozporządzenia  
I II III  
w cyklu  
1 Język polski 1 4 3 8 240  
2 Język angielski 2 2 2 6 180  
3 Historia   4 4 8 240  
4 WOS   4 4 8 240  
5 Przyroda   2 2 4 120  
  Razem         1020  

Klasa 1D matematyczna
 
 
LP
 
 
Przedmioty realizowane w zakresie
Tyg. liczba godzin Tyg.  
 
Minimum wg
 
(30 tyg. nauki w r. sz.) liczba  
rozszerzonym i uzupełniające godzin rozporządzenia  
I II III  
w cyklu  
1 Język angielski 2 2 2 6 180  
2 Matematyka 1 4 3 8 240  
3 Fizyka   4 4 8 240  
4 Informatyka   3 3 6 180  
5 Historia i społeczeństwo   2 2 4 120  
  Razem         960  
   
Klasa IE artystyczno-medialna
 
 
LP
 
 
Przedmioty realizowane w zakresie
Tyg. liczba godzin Tyg.  
 
Minimum wg
 
(30 tyg. nauki w r. sz.) liczba  
rozszerzonym i uzupełniające godzin rozporządzenia  
I II III  
w cyklu  
1 Język polski   4 4 8 240  
2 Język angielski 2 2 2 6 180  
3 Historia   4 4 8 240  
4 III język nowożytny(do wyboru)   3 3 6 180  
5 Historia sztuki 1 1   2 60  
6 Przyroda   2 2 4 120  
  Zajęcia artystyczne/zajęcia medialne 2 2 2 6 180  
  Razem         1020 + 180  
 
O przyjęcie do klas pierwszych Liceum Jagiellońskiego-KLA mogą się ubiegać absolwenci gimnazjów.
Rekrutacja odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego.